Thủ tục hành chính: Thu tiền sử dụng đất - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Thu tiền sử dụng đất - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-BS342
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Thuế - phí – lệ phí, Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thu tiền sử dụng đất - Vĩnh Phúc

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (gọi tắt là Bộ phận một cửa) của Sở Tài Chính
Thời gian tiếp nhận hồ sơ
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận
+ Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ thì công chức hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện theo quy định
Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn
Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa của Sở Tài chính

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thu tiền sử dụng đất - Vĩnh Phúc

Trường hợp có quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và biên bản bàn giao đất chính thức ngoài thực địa của Sở Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị xác định tiền sử dụng đất của Nhà đầu tư, người được chuyển mục đích sử dụng đất
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký đầu tư
- Biên bản bàn giao đất chính thức ngoài thực địa sau khi đã thực hiện xong việc GPMB của Sở TN&MT
- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500
- Văn bản thỏa thuận quy hoạch của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc và văn bản thẩm định thiết kế cơ sở của cấp có thẩm quyền
- Chứng thư thẩm định của đơn vị tư vấn thẩm định có tư cách pháp nhân theo quy định của Bộ Tài chính
- Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cấp có thẩm quyền
- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan
Trường hợp có quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền được phép chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất theo quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 và quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, các trường hợp được phép sử dụng làm vốn đối ứng của cấp có thẩm quyền, hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị xác định tiền sử dụng đất của Nhà đầu tư, người được chuyển mục đích sử dụng đất
- Văn bản chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất theo quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và quyết định 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng chính phủ hoặc chấp thuận việc sử dụng đất làm vốn đối ứng của cấp có thẩm quyền
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký đầu tư
- Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500
- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (nếu có)
- Văn bản thỏa thuận quy hoạch kiến trúc của sở xây dựng và văn bản thẩm định thiết kế cơ sở của cấp có thẩm quyền về chi tiết quy hoạch xây dựng
- Chứng thư thẩm định của đơn vị tư vấn thẩm định có tư cách pháp nhân theo quy định của Bộ tài chính trong đó bao gồm thống kê tài sản trên đất (đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và 140/2008/QĐ-TTg)
- Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cấp có thẩm quyền
- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thu tiền sử dụng đất - Vĩnh Phúc

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thu tiền sử dụng đất - Vĩnh Phúc

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thu tiền sử dụng đất - Vĩnh Phúc

Thủ tục hành chính liên quan Thu tiền sử dụng đất - Vĩnh Phúc

Menu

Page loaded in 1.84 seconds!