Thủ tục hành chính: Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán các công trình thủy lợi nội đồng - Nam Định

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán các công trình thủy lợi nội đồng - Nam Định

Số hồ sơ: T-NDH-036865-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xây dựng công trình. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão; Chi cục Thủy lợi
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán các công trình thủy lợi nội đồng - Nam Định

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị có nhu cầu thẩm định thiết kế, dự toán các công trình thủy lợi nội đồng.
Chuẩn bị hồ sơ theo qui định.
Bước 2: - Nộp hồ sơ tại bộ phận giao dịch hành chính một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
- Nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người làm hồ sơ bổ sung hồ sơ).
Bước 3: Trả kết quả đã được thẩm định

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán các công trình thủy lợi nội đồng - Nam Định

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở
Tờ trình xin thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán của Chủ đầu tư
Hồ sơ tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân khảo sát xây dựng, lập thiết kế, dự toán; văn bản cho phép hoặc phê duyệt kết quả đấu thầu tư vấn thực hiện khảo sát, lập thiết kế và dự toán của cấp có thẩm quyền
Hồ sơ công trình:
+ Đề cương khảo sát xây dựng được duyệt;
+ Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng;
+ Thuyết minh, bản vẽ thiết kế, tổng dự toán và các báo cáo liên quan;
+ Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dùng.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán các công trình thủy lợi nội đồng - Nam Định

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán các công trình thủy lợi nội đồng - Nam Định

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định Lệ phí thẩm tra (thẩm định) (%) Chi phí xây dựng (tỷ đồng) ≤7 10 20 50 Lệ phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công 0,144 0,121 0,104 0,080 Lệ phí thẩm tra dự toán 0,140 0,117 0,101 0,076

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán các công trình thủy lợi nội đồng - Nam Định

Thủ tục hành chính liên quan Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán các công trình thủy lợi nội đồng - Nam Định

Menu

Page loaded in 4.96 seconds!