- Trang 3

Đang xem kết quả 41 đến 57 trong tổng số 57 thủ tục hành chính.

Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt quốc gia, hành lang an toàn đường sắt đối với công trình: Công trình xây dựng tạm (thời hạn sử dụng công trình không quá 12 tháng); Công trình xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp mà không thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép của Cục đường sắt Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải
Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt quốc gia, hành lang an toàn đường sắt quốc gia đối với các công trình sau đây khi xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo: Cầu, cầu vượt, hầm chui; Các loại cống có diện tích thoát nước từ 1m2 trở lên; Các loại đường ống (kể cả đường ống bảo vệ) có đường kính từ 500mm trở lên); Các công trình và đường dây điện có điện áp từ 35KV trở lên - Bộ Giao thông vận tải
Gia hạn giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt quốc gia, hành lang an toàn đường sắt quốc gia đối với công trình vĩnh cửu: Cầu, cầu vượt, hầm chui; Các loại cống có diện tích thoát nước từ 1m2 trở lên; Các loại đường ống (kể cả đường ống bảo vệ) có đường kính từ 500mm trở lên); Các công trình và đường dây điện có điện áp từ 35Kv trở lên - Bộ Giao thông vận tải
Cấp giấy phép xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt quốc gia, hành lang an toàn giao thông đường sắt quốc gia đối với các công trình vĩnh cửu: Cầu, cầu vượt, hầm chui; Các loại cống có diện tích thoát nước từ 1m2 trở lên; Các loại đường ống (kể cả đường ống bảo vệ) có đường kính từ 500mm trở lên; Các công trình và đường dây điện lực có điện áp từ 35KV trở lên - Bộ Giao thông vận tải
Cấp Giấy phép thực hiện hoạt động duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt đã xây dựng hợp pháp trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt quốc gia, hành lang an toàn giao thông đường sắt quốc gia - Bộ Giao thông vận tải
Cấp Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt - Bộ Giao thông vận tải
Cấp Giấy phép thực hiện hoạt động duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt đã xây dựng hợp pháp trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt quốc gia, hành lang an toàn giao thông đường sắt quốc gia - Bộ Giao thông vận tải
Cấp Giấy phép nâng cấp, cải tạo đường ngang giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp - Bộ Giao thông vận tải
Cấp giấy phép nâng cấp, cải tạo đường ngang giao cắt giữa đường quốc gia với đường bộ các cấp - Bộ Giao thông vận tải
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện giao thông đường sắt - Bộ Giao thông vận tải
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cho phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp mất, hư hỏng Giấy chứng nhận đăng ký - Bộ Giao thông vận tải
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lần đầu cho phương tiện giao thông đường sắt - Bộ Giao thông vận tải
Xóa tên, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt - Bộ Giao thông vận tải
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt (cho phương tiện mất, hư hỏng đăng ký) - Bộ Giao thông vận tải
Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt (cho phương tiện đăng ký lần đầu) - Bộ Giao thông vận tải
Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt (cho phương tiện đăng ký lại) - Bộ Giao thông vận tải
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông đường sắt - Bộ Giao thông vận tải

Menu