- Trang 3

Đang xem kết quả 41 đến 60 trong tổng số 74 thủ tục hành chính.

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho tổ chức kinh doanh khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất - Hưng Yên
Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp - Hưng Yên
Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc - Hưng Yên
Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp - Hưng Yên
Khai gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2011 của Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc diện được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BTC - Bộ Tài chính
Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với Nhà thầu nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành
Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Bộ Tài chính ban hành
Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản - Bộ Tài chính
Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý (trường hợp kê khai theo tỉ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu) - Bộ Tài chính
Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu - Bộ Tài chính
Khai thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ từ tiền hoa hồng đại lý - Sơn La
Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ trên doanh thu - Sơn La
Khai thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho tổ chức,kinh doanh khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất - Sơn La
Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp - Sơn La
Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu - Bộ Tài chính
Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Bộ Tài chính ban hành
Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu - Bộ Tài chính
Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu - Bộ Tài chính
Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu - Bộ Tài chính
Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp khấu trừ từ tiền hoa hồng đại lý - Bộ Tài chính

Menu