- Trang 11

Đang xem kết quả 201 đến 220 trong tổng số 556 thủ tục hành chính.

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản phẩm rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất để chế biến lại - Gia Lai
Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản phẩm rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất để chế biến lại - Gia Lai
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá - Gia Lai
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá - Gia Lai
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá - Gia Lai
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Gia Lai
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Gia Lai
Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Gia Lai
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Gia Lai
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) Rượu - Gia Lai
Cấp giấy chứng nhận ‘’Đủ tiêu chuẩn chuyên môn’’ hoạt động các cơ sở trượt Patin - Gia Lai
Đăng ký sử dụng máy móc, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp - Đồng Tháp
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá - Đồng Tháp
Cấp lại giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (Trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) - Đồng Tháp
Cấp mới giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá - Đồng Tháp
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép chế biến lại - Đồng Tháp
Cấp lại giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép chế biến lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy - Đồng Tháp
Cấp lần đầu hoặc do hết hiệu lực giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép chế biến lại - Đồng Tháp
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Đồng Tháp
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) - Đồng Tháp

Menu