- Trang 12

Đang xem kết quả 221 đến 240 trong tổng số 1.030 thủ tục hành chính.

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển - Ninh Thuận
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất - Ninh Thuận
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất - Ninh Thuận
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất - Ninh Thuận
Gia hạn nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Đà Nẵng
Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày đêm - Bình Dương
Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày đêm - Bình Dương
Gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Đà Nẵng
Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ - Bình Dương
Xả nước thải vào nguồn nước - Đà Nẵng
Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải dưới 5.000 m3/ngày đêm - Bình Dương
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 50.000m3/ngày đêm - Bình Dương
Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất - Quảng Ninh
Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất - Đà Nẵng
Hồ sơ xin gia hạn, thay đổi gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác sử dụng nước mặt - Bắc Giang
Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác) - Cần Thơ
Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày đêm - Cần Thơ
Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất qui mô vừa, nhỏ - Cần Thơ
Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất (đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm) - Cần Thơ
Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác) - Cần Thơ

Menu

Page loaded in 1.95 seconds!