- Trang 4

Đang xem kết quả 61 đến 80 trong tổng số 2.098 thủ tục hành chính.

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh) - Hà Nam
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp - Hà Nam
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) - Hà Nam
Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình - Tây Ninh
Thẩm định dự án đầu tư - Tây Ninh
Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia - Hà Nam
Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn - Hà Nam
Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ - Hà Nam
Mở thầu - Hà Nam
Làm rõ hồ sơ dự thầu - Hà Nam
Phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu - Hà Nam
Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu - Hà Nam
Phê duyệt danh sách ngắn - Hà Nam
Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật - Hà Nam
Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa - Hà Nam
Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn - Hà Nam
Thành lập chi nhánh gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Long An
Lựa chọn nhà thầu qua mạng - Hà Nam
Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu - Hà Nam
Làm rõ hồ sơ mời thầu hồ sơ yêu cầu - Hà Nam

Menu