- Trang 9

Đang xem kết quả 161 đến 180 trong tổng số 2.098 thủ tục hành chính.

Đăng ký điều chỉnh dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006, trường hợp hợp đồng hợp tác kinh doanh không đổi giấy chứng nhận đầu tư - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Nhóm A, B) - Thái Bình
Thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa - Khánh Hòa
Thẩm định điều chỉnh kế hoạch đấu thầu - Bình Phước
Thẩm định kế hoạch đấu thầu - Bình Phước
Thẩm tra đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh - Lâm Đồng
Xây dựng và phê duyệt Danh mục tài trợ các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cơ quan chủ quản - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phê duyệt Danh mục tài trợ các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án - Quảng Bình
Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) - Quảng Bình
Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) - Quảng Bình
Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) - Quảng Bình
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế - Quảng Bình
Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế - Quảng Bình
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư - Quảng Bình
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư - Quảng Bình
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương - Quảng Bình
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Quảng Bình
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Quảng Bình
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư - Quảng Bình

Menu