Thủ tục hành chính: Tiếp nhận và thông báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp quy chuẩn kỹ thuật - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận và thông báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp quy chuẩn kỹ thuật - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-156995-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nộp Hồ sơ công bố hợp quy hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Tiếp nhận và thông báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp quy chuẩn kỹ thuật - Quảng Ninh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân: + Tổ chức, cá nhân đăng ký Công bố công bố sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật.
+ Nộp hồ sơ, tiêu chuẩn liên quan tại bộ phận “ một cửa” Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ninh.
+ Nhận phiếu tiếp nhận và giấy hẹn trả kết quả tại bộ phận một cửa Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ninh.
Đối với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng: + Cung cấp hồ sơ, tư vấn hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ sơ Công bố sản phẩm, hàng hoá quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật.
+ Nhận hồ sơ công bố của tổ chức, cá nhân tại bộ phận một cửa.
+ Viết phiếu tiếp nhận và giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Tiếp nhận và thông báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp quy chuẩn kỹ thuật - Quảng Ninh

Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy ( bên thứ ba) hồ sơ công bố bao gồm:
+ Bản công bố hợp quy.
+ Bản sao chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, môi trường( đặc điểm, tính năng, công dụng).
+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng).
+ Các văn bản liên quan: Quyết định thành lập doanh nghiệp giấy phép sản xuất, kinh doanh, giấy xác nhận sở hữu trí tuệ, mẫu nhãn hàng hoá (nếu có).
Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất) hồ sơ tương tự như trường hợp trên bổ sung thêm phần sau:
+ Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn.
+ Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được ây dựng và áp dụng theo mẫu quy định, chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong trường hợp công bố hoẹp chuẩn trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2000.
+ Kế hoạh giám sát định kỳ.
+ Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu liên quan.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Tiếp nhận và thông báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp quy chuẩn kỹ thuật - Quảng Ninh

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Tiếp nhận và thông báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp quy chuẩn kỹ thuật - Quảng Ninh

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Tiếp nhận và thông báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp quy chuẩn kỹ thuật - Quảng Ninh

Thủ tục hành chính liên quan Tiếp nhận và thông báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp quy chuẩn kỹ thuật - Quảng Ninh

Menu