Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 343.580 văn bản.

Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật Ban hành: 05/03/2020
Ngày hiệu lực: 15/05/2020
Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính Ban hành: 05/03/2020
Ngày hiệu lực: 01/05/2020
Nghị quyết 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành Ban hành: 05/03/2020
Ngày hiệu lực: 05/03/2020
Công văn 1156/SYT-NVY năm 2020 về danh mục những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 05/03/2020
Ngày hiệu lực: 05/03/2020
Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư Ban hành: 05/03/2020
Ngày hiệu lực: 05/03/2020
Quyết định 336/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 04/03/2020
Ngày hiệu lực: 04/03/2020
Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 04/03/2020
Ngày hiệu lực: 04/03/2020
Nghị định 29/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Nghị định 26/2017/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao Ban hành: 03/03/2020
Ngày hiệu lực: 03/03/2020
Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch do Bộ Tư pháp ban hành Ban hành: 03/03/2020
Ngày hiệu lực: 20/04/2020
Quyết định 323/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 02/03/2020
Ngày hiệu lực: 02/03/2020
Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phân công và phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 56/2017/QĐ-UBND Ban hành: 02/03/2020
Ngày hiệu lực: 12/03/2020
Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 714/QĐ-TTg về phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 01/03/2020
Ngày hiệu lực: 01/03/2020
Công văn 476/MT-VP năm 2020 về danh mục những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành Ban hành: 01/03/2020
Ngày hiệu lực: 01/03/2020
Nghị quyết 22/NQ-CP năm 2020 về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường do Chính phủ ban hành Ban hành: 01/03/2020
Ngày hiệu lực: 01/03/2020
Nghị định 27/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định 87/2014/NĐ-CP quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam Ban hành: 01/03/2020
Ngày hiệu lực: 15/04/2020
Công văn 708/UBND-VX năm 2020 về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 29/02/2020
Ngày hiệu lực: 29/02/2020
Công văn 287/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 28/02/2020
Ngày hiệu lực: 28/02/2020
Thông báo 66/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 28/02/2020
Ngày hiệu lực: 28/02/2020
Công văn 987/BYT-DP năm 2020 về thực hiện áp dụng tờ khai y tế đối với COVID-19 do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 28/02/2020
Ngày hiệu lực: 28/02/2020
Công văn 660/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 28/02/2020
Ngày hiệu lực: 28/02/2020

Menu