Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 21 đến 40 trong tổng số 337.884 văn bản.

Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 30/11/2019
Ngày hiệu lực: 15/01/2020
Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 30/11/2019
Ngày hiệu lực: 15/01/2020
Thông tư 37/2019/TT-BCT hướng dẫn biện pháp phòng vệ thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 29/11/2019
Ngày hiệu lực: 15/01/2020
Thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 28/11/2019
Ngày hiệu lực: 14/01/2020
Thông tư 34/2019/TT-BCT quy định về hệ thống thông tin năng lượng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 28/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/04/2020
Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 27/11/2019
Ngày hiệu lực: 27/11/2019
Thông tư 84/2019/TT-BTC quy định về nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 27/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Luật Chứng khoán 2019 Ban hành: 26/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019 Ban hành: 25/11/2019
Ngày hiệu lực: 10/01/2020
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019 Ban hành: 25/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/07/2020
Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019 Ban hành: 22/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/07/2020
Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 Ban hành: 22/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/07/2020
Thông tư 20/2019/TT-BNNPTNT quy định về việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 22/11/2019
Ngày hiệu lực: 07/01/2020
Thông tư 33/2019/TT-BCT quy định về Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 22/11/2019
Ngày hiệu lực: 08/01/2020
Thông tư 13/2019/TT-BTTTT quy định về hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành: 22/11/2019
Ngày hiệu lực: 15/01/2020
Thông báo 402/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 tiếp theo Quyết định 11/2017/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 22/11/2019
Ngày hiệu lực: 22/11/2019
Công văn 6920/BYT-BH năm 2019 về chuyển tuyến bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 22/11/2019
Ngày hiệu lực: 22/11/2019
Thông tư 32/2019/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 21/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/07/2020
Luật Thư viện 2019 Ban hành: 21/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/07/2020
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCT về An toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ Ban hành: 21/11/2019

Menu