Văn bản theo lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 7.591 văn bản.

Thông tư 17/2019/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 17/2012/TT-BTTTT quy định về việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 10/12/2019
Ngày hiệu lực: 28/01/2020
Thông tư 15/2019/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Quyết định 219/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 05/12/2019
Ngày hiệu lực: 20/01/2020
Thông tư 34/2019/TT-BCT quy định về hệ thống thông tin năng lượng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 28/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/04/2020
Thông tư 20/2019/TT-BNNPTNT quy định về việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 22/11/2019
Ngày hiệu lực: 07/01/2020
Thông tư 13/2019/TT-BTTTT quy định về hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành: 22/11/2019
Ngày hiệu lực: 15/01/2020
Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 15/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Quyết định 3407/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Ban hành: 14/11/2019
Ngày hiệu lực: 14/11/2019
Quyết định 2939/QĐ-BKHCN năm 2019 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Ban hành: 08/10/2019
Ngày hiệu lực: 08/10/2019
Quyết định 4376/QĐ-BYT năm 2019 về Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 24/09/2019
Ngày hiệu lực: 24/09/2019
Thông báo 338/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 24/09/2019
Ngày hiệu lực: 24/09/2019
Công văn 16324/QLD-KD năm 2019 triển khai thí điểm công cụ xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Chứng chỉ hành nghề dược (lần 2) do Cục Quản lý Dược ban hành Ban hành: 19/09/2019
Ngày hiệu lực: 19/09/2019
Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai Ban hành: 18/09/2019
Ngày hiệu lực: 28/09/2019
Công văn 8363/VPCP-KSTT năm 2019 về tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 17/09/2019
Ngày hiệu lực: 17/09/2019
Quyết định 1201/QĐ-TTg năm 2019 sửa đổi Quyết định 1072/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 16/09/2019
Ngày hiệu lực: 16/09/2019
Quyết định 17/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng Truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Giang Ban hành: 11/09/2019
Ngày hiệu lực: 25/09/2019
Kế hoạch 210/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 37-CT/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Ban hành: 10/09/2019
Ngày hiệu lực: 10/09/2019
Thông báo 320/TB-VPCP năm 2019 ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 09/09/2019
Ngày hiệu lực: 09/09/2019
Chỉ thị 33/CT-BTTTT năm 2019 về tăng cường biện pháp quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 09/09/2019
Ngày hiệu lực: 09/09/2019
Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2019 về tiếp tục tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Ban hành: 09/09/2019
Ngày hiệu lực: 09/09/2019
Công văn 3001/BTTTT-CATTT năm 2019 về hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 06/09/2019
Ngày hiệu lực: 06/09/2019

Menu