Văn bản theo lĩnh vực: Thủ tục Tố tụng

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 2.419 văn bản.

Nghị định 97/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 30/2018/NĐ-CP về hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự Ban hành: 23/12/2019
Ngày hiệu lực: 15/02/2020
Thông tư 06/2019/TT-BTP quy định về Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Ban hành: 21/11/2019
Ngày hiệu lực: 05/01/2020
Công văn 244/TANDTC-PC năm 2019 về thi hành Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC do Tòa án nhân dân tối cao ban hành Ban hành: 05/11/2019
Ngày hiệu lực: 05/11/2019
Quyết định 435/QĐ-VKSTC năm 2019 Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết phá sản do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Ban hành: 26/09/2019
Ngày hiệu lực: 26/09/2019
Công văn 212/TANDTC-PC năm 2019 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến vướng mắc trong xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành Ban hành: 13/09/2019
Ngày hiệu lực: 13/09/2019
Quyết định 1172/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 11/09/2019
Ngày hiệu lực: 11/09/2019
Quyết định 293/QĐ-CA năm 2019 về công bố án lệ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành Ban hành: 09/09/2019
Ngày hiệu lực: 09/09/2019
Kế hoạch 353/KH-TANDTC năm 2019 tổng kết thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Tòa án nhân dân tối cao ban hành Ban hành: 13/08/2019
Ngày hiệu lực: 13/08/2019
Kế hoạch 169/KH-UBND năm 2019 triển khai Quyết định 428/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” tại tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 17/07/2019
Ngày hiệu lực: 17/07/2019
Kế hoạch 164/TANDTC-PC năm 2019 sơ kết 08 tháng thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Tòa án nhân dân tối cao ban hành Ban hành: 16/07/2019
Ngày hiệu lực: 16/07/2019
Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La Ban hành: 16/07/2019
Ngày hiệu lực: 01/08/2019
Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 03/2000/NQ-HĐND phê chuẩn Quy chế quản lý và hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai Ban hành: 10/07/2019
Ngày hiệu lực: 01/08/2019
Quyết định 841/QĐ-TTg năm 2019 về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 08/07/2019
Ngày hiệu lực: 08/07/2019
Quyết định 286/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định về quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Ban hành: 08/07/2019
Ngày hiệu lực: 08/07/2019
Lệnh công bố Luật Thi hành án hình sự 2019 Ban hành: 28/06/2019
Ngày hiệu lực: 28/06/2019
Dự thảo Luật giám định tư pháp sửa đổi Ban hành: 18/06/2019
Kế hoạch 106/KH-UBND triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Ban hành: 18/06/2019
Ngày hiệu lực: 18/06/2019
Chỉ thị 06/CT-VKSTC năm 2019 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Ban hành: 18/06/2019
Ngày hiệu lực: 18/06/2019
Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Ban hành: 18/06/2019
Ngày hiệu lực: 15/07/2019
Nghị quyết 75/2019/QH14 bổ sung một điều vào Nghị quyết 81/2014/QH13 về thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân do Quốc hội ban hành Ban hành: 10/06/2019
Ngày hiệu lực: 10/06/2019

Menu