Văn bản theo lĩnh vực: Kế toán - Kiểm toán

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 4.017 văn bản.

Công văn 12344/BTC-KBNN năm 2019 về thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 16/10/2019
Ngày hiệu lực: 16/10/2019
Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN quy định về trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Ban hành: 16/09/2019
Ngày hiệu lực: 31/10/2019
Quyết định 1299/QĐ-BTC năm 2019 phê duyệt Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 31/07/2019
Ngày hiệu lực: 31/07/2019
Thông tư 44/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 292/2016/TT-BTC về hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 19/07/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Kế toán do Văn phòng Quốc hội ban hành Ban hành: 04/07/2019
Quyết định 875/QĐ-BTC năm 2019 quy định về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phú trách kế toán tại đơn vị kế toán thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính Ban hành: 27/05/2019
Ngày hiệu lực: 27/05/2019
Thông báo 634/TB-KTNN năm 2019 về điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán hoạt động do Kiểm toán nhà nước ban hành Ban hành: 24/05/2019
Ngày hiệu lực: 24/05/2019
Công văn 35856/CT-TTHT năm 2019 về lưu trữ sổ sách kế toán trên phương tiện điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 20/05/2019
Ngày hiệu lực: 20/05/2019
Công văn 4942/BTC-QLKT năm 2019 quy định về hóa đơn, chứng từ kế toán do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 26/04/2019
Ngày hiệu lực: 26/04/2019
Quyết định 910/QĐ-KTNN năm 2019 về Quy chế quản lý và tổ chức hoạt động của Chuyên trang thông tin điện tử “Kiểm toán nhà nước Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021” do Kiểm toán Nhà nước ban hành Ban hành: 25/04/2019
Ngày hiệu lực: 25/04/2019
Quyết định 479/QĐ-KTNN năm 2019 quy định về giảng viên của Kiểm toán nhà nước Ban hành: 22/03/2019
Ngày hiệu lực: 22/03/2019
Quyết định 476/QĐ-KTNN năm 2019 về Đề cương kiểm toán chuyên đề việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập giai đoạn 2016-2018 do Kiểm toán nhà nước ban hành Ban hành: 21/03/2019
Ngày hiệu lực: 21/03/2019
Dự thảo Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 sửa đổi Ban hành: 12/03/2019
Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2019 về triển khai diện rộng hóa đơn điện tử do tỉnh Quảng Ninh ban hành Ban hành: 11/03/2019
Ngày hiệu lực: 11/03/2019
Quyết định 01/2019/QĐ-KTNN hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp do Kiểm toán Nhà nước ban hành Ban hành: 29/01/2019
Ngày hiệu lực: 15/03/2019
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật kế toán do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 14/01/2019
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 14/01/2019
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 14/01/2019
Quyết định 31/QĐ-KTNN năm 2019 về Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII Ban hành: 09/01/2019
Ngày hiệu lực: 09/01/2019
Quyết định 03/2018/QĐ-KTNN hướng dẫn về bằng chứng kiểm toán do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Ban hành: 28/12/2018
Ngày hiệu lực: 11/02/2019

Menu