Văn bản theo lĩnh vực: Chứng khoán

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 657 văn bản.

Luật Chứng khoán 2019 Ban hành: 26/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
Quyết định 1571/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính Ban hành: 19/08/2019
Ngày hiệu lực: 19/08/2019
Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 05/07/2019
Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 09/05/2019
Thông tư 13/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 15/03/2019
Ngày hiệu lực: 01/05/2019
Quyết định 242/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 28/02/2019
Ngày hiệu lực: 28/02/2019
Quyết định 32/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 07/01/2019
Ngày hiệu lực: 07/01/2019
Thông tư 128/2018/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 27/12/2018
Ngày hiệu lực: 15/02/2019
Văn bản hợp nhất 41/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành Ban hành: 10/12/2018
Quyết định 653/QĐ-SGDHN năm 2018 về Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Ban hành: 12/10/2018
Ngày hiệu lực: 05/11/2018
Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán Ban hành: 30/06/2018
Ngày hiệu lực: 01/07/2018
Quyết định 950/QĐ-BTC năm 2018 sửa đổi Quyết định 538/QĐ-BTC quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 19/06/2018
Ngày hiệu lực: 19/06/2018
Quyết định 803/QĐ-BTC năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính Ban hành: 28/05/2018
Ngày hiệu lực: 28/05/2018
Dự thảo Thông tư quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 12/04/2018
Quyết định 85/QĐ-SGDHCM năm 2018 về Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 19/03/2018
Ngày hiệu lực: 19/03/2018
Thông tư 23/2018/TT-BTC về hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 12/03/2018
Ngày hiệu lực: 27/04/2018
Dự thảo Nghị định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ Chính phủ Ban hành: 26/01/2018
Quyết định 72/QĐ-UBCK năm 2018 về Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Ban hành: 18/01/2018
Ngày hiệu lực: 18/01/2018
Quyết định 1205/QĐ-UBCK năm 2017 về sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành Ban hành: 27/12/2017
Ngày hiệu lực: 02/01/2018
Thông tư 134/2017/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 19/12/2017
Ngày hiệu lực: 01/03/2018

Menu