Văn bản theo lĩnh vực: Tài chính nhà nước

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 28.126 văn bản.

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô Ban hành: 13/01/2020
Ngày hiệu lực: 22/01/2020
Thông tư 02/2020/TT-BTC hướng dẫn về thực hiện việc sử dụng khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 06/01/2020
Ngày hiệu lực: 24/02/2020
Thông tư 04/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 132/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Thông tư 05/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 06/01/2020
Ngày hiệu lực: 20/02/2020
Nghị định 03/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 68 Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi tại Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế Ban hành: 01/01/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Thông tư 88/2019/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Ban hành: 24/12/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Quyết định 2634/QĐ-BTC về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính Ban hành: 11/12/2019
Ngày hiệu lực: 11/12/2019
Quyết định 58/2019/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi và định mức phân bổ kinh phí nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Long An Ban hành: 11/12/2019
Ngày hiệu lực: 23/12/2019
Nghị quyết 119/2019/NQ-HĐND quy định về mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu và nội dung chi, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai Ban hành: 11/12/2019
Ngày hiệu lực: 21/12/2019
Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiến tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ban hành: 10/12/2019
Ngày hiệu lực: 20/12/2019
Nghị quyết 198/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Ban hành: 06/12/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương Ban hành: 06/12/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận Ban hành: 04/12/2019
Ngày hiệu lực: 16/12/2019
Quyết định 38/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2011/QĐ-UBND về phê duyệt mức, thời gian hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và Quyết định 04/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2011/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành Ban hành: 25/11/2019
Ngày hiệu lực: 05/12/2019
Quyết định 48/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 21/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/12/2019
Nghị quyết 87/2019/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 do Quốc hội ban hành Ban hành: 14/11/2019
Ngày hiệu lực: 29/12/2019
Quyết định 2361/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 14/11/2019
Ngày hiệu lực: 14/11/2019
Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Quốc hội ban hành Ban hành: 12/11/2019
Ngày hiệu lực: 27/12/2019
Nghị định 83/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 94/2014/NĐ-CP quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai Ban hành: 12/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Quyết định 27/2019/QĐ-UBND năm 2019 quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Ban hành: 11/11/2019
Ngày hiệu lực: 22/11/2019
Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Ban hành: 06/11/2019
Ngày hiệu lực: 18/11/2019

Menu