Văn bản theo lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 18.326 văn bản.

Quyết định 1743/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 03/12/2019
Ngày hiệu lực: 03/12/2019
Quyết định 4335/QĐ-BNN-PCTT năm 2019 về phân giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 13/11/2019
Ngày hiệu lực: 13/11/2019
Quyết định 2916/QĐ-BTNMT năm 2019 về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2020 các lĩnh vực Tài nguyên nước, Môi trường, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Đo đạc và Bản đồ, Viễn thám do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Ban hành: 13/11/2019
Ngày hiệu lực: 13/11/2019
Quyết định 1460/QĐ-TCMT năm 2019 về hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng nước Việt Nam (VN_WQI) do Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường ban hành Ban hành: 12/11/2019
Ngày hiệu lực: 12/11/2019
Quyết định 1469/QĐ-TTg năm 2019 về danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 28/10/2019
Ngày hiệu lực: 28/10/2019
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTNMT năm 2019 hợp nhất Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Ban hành: 25/10/2019
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTNMT năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Ban hành: 25/10/2019
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Ban hành: 25/10/2019
Thông tư 13/2019/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 25/10/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Công văn 9149/VPCP-NN về báo cáo tình hình quản lý tài nguyên nước liên quan đến bản tin kinh tế xã hội ngày 31/5/2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 08/10/2019
Ngày hiệu lực: 08/10/2019
Quyết định 1270/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 03/10/2019
Ngày hiệu lực: 03/10/2019
Thông tư 16/2019/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Ban hành: 30/09/2019
Ngày hiệu lực: 15/11/2019
Quyết định 3729/QĐ-BNN-TCTL năm 2019 về phê duyệt “Đề án tăng cường bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý” Ban hành: 27/09/2019
Ngày hiệu lực: 27/09/2019
Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Ban hành: 19/09/2019
Ngày hiệu lực: 01/10/2019
Quyết định 1652/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện công tác thu thập, cập nhật Bộ chỉ số Theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn hằng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Ban hành: 17/09/2019
Ngày hiệu lực: 17/09/2019
Công văn 4643/BTNMT-BĐKH năm 2019 về báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Ban hành: 16/09/2019
Ngày hiệu lực: 16/09/2019
Quyết định 1290/QĐ-BLĐTBXH năm 2019 về Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội giai đoạn 2019-2020 và 2021-2030 Ban hành: 11/09/2019
Ngày hiệu lực: 11/09/2019
Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Ban hành: 09/09/2019
Ngày hiệu lực: 19/09/2019
Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Định Ban hành: 05/09/2019
Ngày hiệu lực: 15/09/2019
Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2019 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 05/09/2019
Ngày hiệu lực: 05/09/2019

Menu