Thoả thuận

Đang xem kết quả 1 đến 12 trong tổng số 12 văn bản.

Thỏa thuận liên ngành 5399/LN-BHXH-NHNo về quản lý và sử dụng tài khoản tiền gửi của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam mở tại hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ban hành Ban hành: 14/10/2010
Ngày hiệu lực: 01/11/2010
Thỏa thuận giữa Kiểm toán Nhà nước và Thông tấn xã Việt Nam trong việc phối hợp tuyên truyền và phổ biến thông tin về hoạt động kiểm toán nhà nước Ban hành: 24/04/2009
Ngày hiệu lực: 24/04/2009
Thỏa thuận về hợp tác pháp luật và trao đổi thông tin pháp lý giữa Hội Luật gia Cộng hoà Belarus và Hội Luật gia Việt Nam năm 2008 Ban hành: 07/04/2008
Ngày hiệu lực: 07/04/2008
Thỏa thuận hợp tác về con nuôi quốc tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Québec Ban hành: 15/09/2005
Ngày hiệu lực: 01/01/2006
Thỏa thuận khung về đối tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean) và Nhật Bản năm 2003 Ban hành: 08/10/2003
Thoả thuận tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp để thực hiện dự án Hỗ trợ hiện đại hoá ngành công chứng Việt Nam năm 2003 Ban hành: 14/08/2003
Ngày hiệu lực: 14/08/2003
Thoả thuận giữa Việt Nam và Lào về sử dụng Cảng Vũng Áng do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 20/07/2001
Ngày hiệu lực: 20/07/2001
Thỏa thuận thành lập Uỷ ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ma-lai-xi-a (1995) Ban hành: 07/09/1995
Ngày hiệu lực: 07/09/1995
Thỏa thuận ghi nhận về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp - DSU Ban hành: 20/10/1994
Thỏa thuận về xúc tiến và bảo hộ đầu tư giữa Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc và Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội (1993) Ban hành: 21/04/1993
Ngày hiệu lực: 21/04/1993
Thỏa thuận uỷ thác giám định (1992) Ban hành: 18/11/1992
Thỏa thuận thành lập Uỷ ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và Uỷ ban hỗn hợp về thương mại giữa Việt Nam và Phi-lip-pin (1992). Ban hành: 27/02/1992

Menu

Social Media