Thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký khoản vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp - Hòa Bình

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đăng ký khoản vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp - Hòa Bình

Số hồ sơ: T-HBI-043703-TT
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Doanh nghiệp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận đăng ký khoản vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp - Hòa Bình

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp phải đăng ký vay, trả nợ nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng vay nước ngoài và trước khi rút vốn
Bước 2: Kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp về việc xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước xem xét và thông báo bằng văn bản cho Doanh nghiệp, trường hợp từ chối Ngân hàng Nhà nước nêu rõ lý do
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Các thoả thuận trong hợp đồng vay nước ngoài trung, dài hạn của Doanh nghiệp phải phù hợp với quy định hiện hành có liên quan của pháp luật Việt Nam như việc mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để phục vụ giao dịch của khoản vay, việc cầm cố, thế chấp tài sản của Doanh nghiệp, việc vay nước ngoài để góp vốn thành lập Doanh nghiệp, việc chuyển nợ thành cổ phần và các nội dung khác được pháp luật quy định
Các thoả thuận trong hợp đồng vay nước ngoài trung, dài hạn của Doanh nghiệp phải phù hợp với quy định hiện hành có liên quan của pháp luật Việt Nam như việc mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để phục vụ giao dịch của khoản vay, việc cầm cố, thế chấp tài sản của Doanh nghiệp, việc vay nước ngoài để góp vốn thành lập Doanh nghiệp, việc chuyển nợ thành cổ phần và các nội dung khác được pháp luật Việt Nam quy định
Doanh nghiệp có dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật
Hợp đồng vay nước ngoài trung, dài hạn của Doanh nghiệp phải phù hợp với quy định của Thống đốc Ngân hàng nhà nước trong từng thời kỳ
Hợp đồng vay nước ngoài trung, dài hạn của Doanh nghiệp phải phù hợp với quy định vủa Thống đốc Ngân hàng nhà nước trong từng thời kỳ
Khoản vay nước ngoài dùng để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh theo đúng phạm vi hoạt động của Doanh nghiệp được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc Giấy phép đầu tư; hoặc Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp
Khoản vay trung, dài hạn dùng để bổ sung nguồn vốn tín dụng

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xác nhận đăng ký khoản vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp - Hòa Bình

Đơn đăng ký vay, trả nợ nước ngoài (theo mẫu)
Bản sao có công chứng Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc Giấy phép đầu tư, hoặc giấy phép hoạt động, văn bản liên quan khác do cơ quan có thẩm quyền cấp
Bản sao có công chứng văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh (Trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)
Bản sao có công chứng Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép Doanh nghiệp được phát hành trái phiếu ra nước ngoài (trong trường hợp Doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra nước ngoài)
Bản sao và bản dịch ra tiếng Việt Nam hợp đồng vay nước ngoài đã ký (có xác nhận của Thủ trưởng Doanh nghiệp)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xác nhận đăng ký khoản vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp - Hòa Bình

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xác nhận đăng ký khoản vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp - Hòa Bình

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Xác nhận đăng ký khoản vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp - Hòa Bình

Thủ tục hành chính liên quan Xác nhận đăng ký khoản vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp - Hòa Bình

Menu