Thủ tục hành chính: Xác nhận đơn đăng ký học nghề cho lao động nông thôn - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đơn đăng ký học nghề cho lao động nông thôn - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS238
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận đơn đăng ký học nghề cho lao động nông thôn - Hà Nam

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Ủy ban nhân dân xã, Phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận theo mẫu số 01 đính kèm gửi cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
- Đối tượng hỗ trợ học nghề: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. Trong đó ưu tiên day nghề cho các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhậm của hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác
- Mỗi lao động nông thôn chỉ được hỗ trợ học nghề một lần theo chính sách của Đề án này. Những người đã được hỗ trợ học nghề theo các chính sách khác của Nhà nước thì không được tiếp tục hỗ trợ học nghề theo chính sách của Đề án này. Riêng những người đã được hỗ trợ học nghề nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định tiếp tục hỗ trợ học nghề để chuyển đổi việc làm theo chính sách của Đề án này nhưng tối đa không quá 03 lần

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xác nhận đơn đăng ký học nghề cho lao động nông thôn - Hà Nam

Đơn xin học nghề cho lao động nông thôn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xác nhận đơn đăng ký học nghề cho lao động nông thôn - Hà Nam

Thủ tục hành chính liên quan Xác nhận đơn đăng ký học nghề cho lao động nông thôn - Hà Nam

Menu

Page loaded in 2.05 seconds!