Thủ tục hành chính: Xác nhận đơn giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân - Lào Cai

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đơn giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân - Lào Cai

Số hồ sơ: T-LCA-094345-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc khi nhận được đơn của hộ gia đình, cá nhân
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận trực tiếp vào đơn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận đơn giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân - Lào Cai

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân nộp đơn tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Xác nhận, chuyển đơn của hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan chức năng cấp huyện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Hội đồng giao rừng của xã thẩm tra về điều kiện giao rừng hộ gia đình
Họp toàn thể đại diện các hộ gia đình của thôn đề nghị phương án giao rừng cho từng hộ gia đình

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xác nhận đơn giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân - Lào Cai

Đơn xin giao rừng (dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xác nhận đơn giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân - Lào Cai

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xác nhận đơn giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân - Lào Cai

Thủ tục hành chính liên quan Xác nhận đơn giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân - Lào Cai

Menu