Thủ tục hành chính: Xử lý đơn liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Xử lý đơn liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-BS153
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở, Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc thông qua hệ thống bưu điện
Thời hạn giải quyết: Đơn khiếu nại: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận; Đơn tố cáo:10 ngày làm việc kể từ ngày nhận.Trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh có thể dài hơn nhưng không quá 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời hoặc văn bản hướng dẫn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xử lý đơn liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường - Bến Tre

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận đơn do Ban Tiếp công dân thuộc VP.UBND tỉnh chuyển đến, nhận trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường qua đường bưu điện trong giờ hành chính (số 01, đường Trần Quốc Tuấn, phường 2, thành phố Bến Tre).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
+ Đối với đơn nhận trực tiếp:
* Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận, yêu cầu người khiếu nại ký vào Giấy biên nhận, trao giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả.
* Trường hợp không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn người làm đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
+ Đối với đơn nhận qua đường bưu điện:
* Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết thì tiếp nhận giải quyết.
* Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết thì có phiếu hướng dẫn.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.
Đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; nội dung tố cáo. Đơn tố cáo phải do người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của từng người tố cáo, có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tố cáo; họ, tên người đại diện cho những người tố cáo để phối hợp khi có yêu cầu của người giải quyết tố cáo.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xử lý đơn liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường - Bến Tre

Đơn khiếu nại (Mẫu 32);
Đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh (Mẫu 46);
Các chứng cứ, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xử lý đơn liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường - Bến Tre

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xử lý đơn liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường - Bến Tre

Thủ tục hành chính liên quan Xử lý đơn liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường - Bến Tre

Menu

Page loaded in 2.15 seconds!