Xử lý hợp đồng thi công công trình xây dựng


Câu hỏi: Mã số câu hỏi: DTXD2

Nhà thầu thi công sai bản vẽ hợp đồng thì chủ nhà có chịu thiệt ko a ( e đã đưa tiền trươc tién độ ) - do nhà thầu dã thi công ko dúng các hạng mục trong ban vẽ , chủ nha và nhà thầu đã dôi co ( nhà thầu kêu thêm tiêfn phát sinh , moi thi công nhung hạng mục đó ) vậy nếu đến cuoi , chủ nhà ko trả tien , vay co vi pham phap luat va hop dồng ko a, va cơ quan nào sẽ bảo vệ chu nhà xu lu công bằng hop dong va ban ve

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Dựa trên sự hiểu biết của mình, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng 2014

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại Điều 145, Luật Xây dựng 2014 Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng

“1. Các bên hợp đồng có quyền tạm dừng thực hiện hợp đồng xây dựng trong trường hợp sau:

a) Bên giao thầu có quyền tạm dừng thực hiện hợp đồng xây dựng khi bên nhận thầu không đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động và tiến độ theo hợp đồng đã ký kết;

b) Bên nhận thầu có quyền tạm dừng thực hiện hợp đồng xây dựng khi bên giao thầu vi phạm các thỏa thuận về thanh toán.

2. Bên giao thầu có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau:

a) Bên nhận thầu bị phá sản hoặc giải thể;

b) Bên nhận thầu từ chối hoặc liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng dẫn đến vi phạm tiến độ thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng.

3. Bên nhận thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong trường hợp sau:

a) Bên giao thầu bị phá sản hoặc giải thể;

b) Do lỗi của bên giao thầu dẫn tới công việc bị dừng liên tục vượt quá thời hạn đã thỏa thuận của các bên, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

c) Bên giao thầu không thanh toán cho bên nhận thầu vượt quá thời hạn đã thỏa thuận của các bên kể từ ngày bên giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

4. Trước khi một bên tạm dừng, chấm dứt thực hiện hợp đồng xây dựng theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì phải thông báo cho bên kia bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do tạm dừng, chấm dứt hợp đồng; trường hợp không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại.”

Do đó, trước hết bạn kiểm tra lại các điều khoản của Hợp đồng có quy định về vấn đề vi phạm việc thi công sai bản vẽ kèm theo hợp đồng đã ký không. Nếu có bạn thực hiện theo quy định của hợp đồng. Trường hợp hợp đồng không có quy định thì bạn thực hiện theo quy định nêu trên. Bên bạn sẽ gửi văn bản về việc tạm dừng thực hiện hợp đồng với lý do thi công sai bản vẽ và yêu cầu thực hiện lại ngay đúng theo hợp đồng và bên giao thầu không phải trả thêm chi phí cho công việc đó. Bên bạn sẽ thanh toán tiếp nếu bên nhận thầu đã thực hiện theo đúng yêu cầu.

Gửi câu hỏi của bạnMenu

Page loaded in 0.06 seconds!